Kurun Warun

Artist : Kurun Warun

Title : Body Paint

Size : 1200mm x 1800mm

Code : 5001

Price : $5500

Artist : Kurun Warun

Title : Sunset Black Boy

Size : 1200mm x 1800mm

Code : 5000

Price : $5500

Artist : Kurun Warun

Title : Dry River Camp

Size : 900mm x 1200mm

Code : 5003

Price : SOLD

Artist : Kurun Warun

Title : Eels Biting Stones

Size : 900mm x 1200mm

Code : 5014

Price : $3500

Artist : Kurun Warun

Title : Yidarki (Diageridoo)

Size : 900mm x 1200mm

Code : 5012

Price : SOLD

Artist : Kurun Warun

Title : Dry River Bed

Size : 900mm x 1200mm

Code : 5010

Price : $3500

Artist : Kurun Warun

Title : Dry River Bed Camp

Size : 500mm x 1740mm

Code : 5095

Price : $3500

Artist : Kurun Warun

Title : Kangaroo Hunter

Size : 900mm x 1200mm

Code : 5093

Price : $3900

Artist : Kurun Warun

Title : Living With Water

Size : 900mm x 1200mm

Code : 5092

Price : $3400