Kurun Warun

Artist : Kurun Warun

Title : Black Boy

Size : 80cm x 120cm

Code : 5336

Price : $3,200

Artist : Kurun Warun

Title : Dry River Bed

Size : 52cm x 177cm

Code : 5363

Price : $3,500

Artist : Kurun Warun

Title : Sunset Blackboy

Size : 122cm x 176cm

Code : 5585

Price : $6,500

Artist : Kurun Warun

Title : Matang (Ochre)

Size : 91cm x 121cm

Code : 5625

Price : $3,500

Artist : Kurun Warun

Title : Dry River Bed

Size : 93cm x 123cm

Code : 5653

Price : $3,495

Artist : Kurun Warun

Title : Yidaki (Didgeridoo)

Size : 92cm x 123cm

Code : 5629

Price : $3,500

Artist : Kurun Warun

Title : Dry River Bed

Size : 93cm x 123cm

Code : 5679

Price : $3,700

Artist : Kurun Warun

Title : Dry River Bed

Size : 93cm x 123cm

Code : 5681

Price : $3,700

Artist : Kurun Warun

Title : Yidak

Size : 91cm x 123cm

Code : 5626

Price : $3,500

Artist : Kurun Warun

Title : Eels Biting Stonr

Size : 90cm x 122cm

Code : 5680

Price : $3,500

Artist : Kurun Warun

Title : Matang (Ochre)

Size : 122cm x 177cm

Code : 5684

Price : $5,900

Artist : Kurun Warun

Title : Living With Water

Size : 115cm x 175cm

Code : 5716

Price : $5,900

Artist : Kurun Warun

Title : Kangaroo Hunter

Size : 91cm x 121cm

Code : 5713

Price : $3,700

Artist : Kurun Warun

Title : Hunting Story

Size : 53cm x 177cm

Code : 5715

Price : $3,500