Kurun Warun

Artist : Kurun Warun

Title : Sunset Black Boy

Size : 1750mm x 1116mm

Code : 6109

Price : $6500

Artist : Kurun Warun

Title : Black Boy

Size : 80cm x 120cm

Code : 5336

Price : $3,200

Artist : Kurun Warun

Title : Dry River Bed

Size : 93cm x 123cm

Code : 5679

Price : Sold

Artist : Kurun Warun

Title : Matang (Ochre)

Size : 122cm x 177cm

Code : 5684

Price : $5,900

Artist : Kurun Warun

Title : Kangaroo Hunter

Size : 91cm x 121cm

Code : 5713

Price : SOLD!

Artist : Kurun Warun

Title : Dry River Bed

Size : 50cm x 175cm

Code : 5717

Price : $3,900

Artist : Kurun Warun

Title : Yidak

Size : 900mm x 1200mm

Code : 6072

Price : Sold

Artist : Kurun Warun

Title : Dry Creek Bed

Size : 900mm x 1200mm

Code : 6070

Price : $3700

Artist : Kurun Warun

Title : Living With Water

Size : 1200mm x 1800mm

Code : 6006

Price : $5500

Artist : Kurun Warun

Title : Sunset Black Boy

Size : 5879

Code : 5879

Price : $3500

Artist : Kurun Warun

Title : Yidak

Size : 1120mm x 1800mm

Code : 5825

Price : $5900

Artist : Kurun Warun

Title : Hunting Story

Size : 500mm x 1700mm

Code : 5782

Price : $3700

Artist : Kurun Warun

Title : Dry Creek Bed

Size : 6113

Code : 6113

Price : Sold

Artist : Kurun Warun

Title : Dry River Bed

Size : 900mm x 1200mm

Code : 5883

Price : $3900

Artist : Kurun Warun

Title : Dry Creek Bed

Size : 900mm x 1200mm

Code : 6071

Price : $3900

Artist : Kurun Warun

Title : Dry River Bed

Size : 500mm x 1750mm

Code : 6112

Price : $3800

Artist : Kurun Warun

Title : Dry River Bed

Size : 900mm x 1200mm

Code : 6240

Price : $3900

Artist : Kurun Warun

Title : Matang (Ochre)

Size : 900mm x 1200mm

Code : 6239

Price : $3700

Artist : Kurun Warun

Title : Hunting Story

Size : 1000mm x 1500mm

Code : 6304

Price : $5500